#:

برنامه کلاسی ترم بهار97

 • ترم فشرده اول IELTS

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم عادی - چینی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397 «عادی» کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 سطح کد کلاس مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس (ریال) تاریخ شروع محل تشکیل Zhong 1 1044 فاضل زاده مریم یکشنبه ،سه شنبه ، 18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ، 1,620,000 1397/01/14 جهان علم  

 • ترم عادی TTC(تربیت مدرس)

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397 «عادی» کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 سطح کد کلاس مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس (ریال) تاریخ شروع محل تشکیل T.T.C 1 1039 پرقوه تکتم روزهای زوج 15:00-16:30 2,363,400 1397/01/20 جهان علم  

 • ترم عادی-آزمونهای داخلی(EPT-MSRT)

     موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار...

 • ترم عادی - آلمانی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم عادی - فرانسه

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم عادی - اسپانیایی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم عادی - ایتالیایی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم عادی - ترکی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم عادی - روسی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم عادی - عربی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم فشرده اول - آلمانی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم فشرده اول - فرانسه

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم فشرده اول - ترکی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم فشرده اول - روسی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم جمعه آلمانی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397 «جمعه ها» کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 سطح کد کلاس مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس (ریال) تاریخ شروع محل تشکیل GA 1-2 500 هاشم زاده امیرهمایون جمعه ، 10.15-13:30 ، 1,560,000 1397/01/17 جهان علم  

 • ترم جمعه فرانسه

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

 • ترم جمعه ترکی

  موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی بهار 1397...

1