Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
پاییز 1397 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
GA 1-1 131 ایزدی شهرام روزهای فرد
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-1 132 آیریا عالیه روزهای فرد
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-1 133 ایزدی شهرام روزهای فرد
08.00-10:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-1 150 حسینی محسن روزهای زوج
16:15-18:15
1,790,000 1397/07/09 جهان علم
GA 1-1 170 زنوزی نسیم روزهای زوج
10:00-12:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-1 171 شیرازی وحید روزهای زوج
08.00-10:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-1 172 شیرازی وحید روزهای زوج
15:00-16:30
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-1 186 آیریا عالیه روزهای زوج
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/09 جهان علم
GA 1-2 134 ایران خواه مرضیه روزهای زوج
10:00-12:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-2 135 رخصت جمشید روزهای فرد
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-2 136 امین رضایی خسرو روزهای فرد
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-2 137 امین نیا حجت اله روزهای زوج
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-2 138 آیریا عالیه روزهای زوج
20.00-22:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-2 139 ایزدی شهرام روزهای فرد
10:00-12:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-2 140 ایزدی شهرام روزهای زوج
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-2 141 آیریا عالیه روزهای زوج
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-3 142 رخصت جمشید روزهای فرد
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-3 143 ایزدی شهرام روزهای فرد
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-3 144 شیرازی وحید روزهای زوج
10:00-12:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-3 145 ایزدی شهرام روزهای زوج
20.00-22:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 1-3 146 آیریا عالیه روزهای فرد
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-3 147 امین نیا حجت اله روزهای فرد
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-4 149 امین رضایی خسرو روزهای فرد
08.00-10:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-4 151 رخصت جمشید روزهای فرد
20.00-22:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 1-4 152 ایزدی شهرام روزهای زوج
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 2-1 153 امین نیا حجت اله روزهای زوج
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 2-1 154 زنوزی نسیم روزهای زوج
08.00-10:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 2-1 156 واحدی محمدنبی روزهای زوج
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 2-2 157 امین نیا حجت اله روزهای فرد
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 2-2 158 ایران خواه مرضیه روزهای زوج
08.00-10:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GA 2-2 159 بهیاری مریم روزهای فرد
16:00-18:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 2-3 160 امین رضایی خسرو روزهای فرد
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/08 جهان علم
GA 2-4 161 واحدی محمدنبی روزهای زوج
18:00-20:00
1,790,000 1397/07/07 جهان علم
GB 1-1 162 بهیاری مریم روزهای فرد
18:00-20:00
1,890,000 1397/07/08 جهان علم
GB 1-1 163 ایران خواه مرضیه روزهای زوج
16:00-18:00
1,890,000 1397/07/07 جهان علم
GB 1-2 164 ایران خواه مرضیه روزهای زوج
18:00-20:00
1,890,000 1397/07/07 جهان علم
GB 1-3 165 نامشخص روزهای زوج
18:00-20:00
1,890,000 1397/07/07 جهان علم
B 2.3 167 نامشخص روزهای زوج
18:00-20:00
2,390,000 1397/07/07 جهان علم

 

6 خرداد 1397