Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

وسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
پاییز 1397 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
NE 1 138 محمودیان سبا روزهای زوج
18:00-20:00
1,990,000 1397/08/21 جهان علم
NE 1 139 پویا مسیح روزهای فرد
16:00-18:00
1,990,000 1397/08/22 جهان علم
NE 1 140 اردشیری مهرنوش روزهای زوج
10:00-12:00
1,990,000 1397/08/21 جهان علم
NE 2 141 طاهری پریسا روزهای زوج
16:00-18:00
1,790,000 1397/08/21 جهان علم
NE 2 142 ملکی نیا تینا روزهای فرد
18:00-20:00
1,790,000 1397/08/22 جهان علم
NE 3 143 اردشیری مهرنوش روزهای زوج
08.00-10:00
1,790,000 1397/08/21 جهان علم
NE 3 144 ملکی نیا تینا روزهای فرد
16:00-18:00
1,790,000 1397/08/22 جهان علم
NE 4 145 ملکی نیا تینا روزهای زوج
16:00-18:00
1,790,000 1397/08/21 جهان علم
NE 4 146 فاضل انصاری هما روزهای فرد
18:00-20:00
1,790,000 1397/08/22 جهان علم
NE 5 147 طاهری پریسا روزهای فرد
18.15-20:10
1,790,000 1397/08/22 جهان علم
NE 5 148 ابراهیمی زاده ابریشمی تکتم روزهای زوج
08.00-10:00
1,790,000 1397/08/21 جهان علم
NPI 1 149 اردشیری مهرنوش روزهای زوج
16:00-18:00
1,890,000 1397/08/21 جهان علم
NPI 3 150 خانعلی زاده نادیا روزهای زوج
14:30-16:00
1,890,000 1397/08/21 جهان علم
NPI 4 151 خانعلی زاده نادیا روزهای زوج
10:00-12:00
1,890,000 1397/08/21 جهان علم
NI 1 152 خانعلی زاده نادیا روزهای زوج
16:00-18:00
1,890,000 1397/08/21 جهان علم
NI 2 153 خانعلی زاده نادیا روزهای فرد
16:00-18:00
1,890,000 1397/08/22 جهان علم
NI 4 154 خانعلی زاده نادیا روزهای زوج
18:00-20:00
1,890,000 1397/08/21 جهان علم
NA 1 155 اردشیری مهرنوش روزهای زوج
18:00-20:00
2,190,000 1397/08/21 جهان علم
NA 4 156 ابراهیمی زاده ابریشمی تکتم روزهای زوج
18:00-20:00
2,190,000 1397/08/21 جهان علم

 

31 تیر 1397