Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم


در مورد آزمون:

EPTآزمونی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان میباشد و مخفف عبارت English proficiency testاست.

آزمون EPTویژه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است و توسط همین دانشگاه به منظور سنجش سطح زبانی عمومی متقاضیان آن برگزار می گردد.تمامی دانشجویان دکتری این دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه موظف به شرکت در آزمون EPTمیباشند.

مشخصات آزمون :

میتوان آزمون EPTرا با آزمون بین المللی TOEFLمقایسه نمود.تنها تفاوت آن در بخش شنیداری است و بخش نگارش ندارد.

سطح سختی این آزمون، مانند آزمون زبان عمومی دکتری است.

بودجه بندی سوالات آزمون

شامل 100 سوال بوده. 30 سوال درک مطلب ، 35 سوال به لغات ،35 سوال به گرامر اختصاص داده شده است

  • واژگان شامل 25 سوال تستی
  • دستور زبان شامل 40 سوال تستی
  • درک مطلب در دو بخش:   الف) خواندن و درک مطلب 20سوال تستی   ب) CLOZEتست شامل 15 سوال تستی

(لازم به ذکر است ممکن است در یک آزمون تعداد سوالات گرامر 30 و واژگان 40 سوال  است)
EPTنمره منفی ندارد و  نمره قبولی در آن 50 است.

نحوه ورود به دوره

تعیین سطح ندارد ومختص دانشجویان دوره دکتری و مصاحبه دوره دکتری است.

اعتبار مدرک

این مدرک از زمان صدور ، در داخل کشور به مدت 2 سال اعتبار دارد و در خارج کشور فاقد اعتبار است.

منابع آزمونEPT

  • LONGMAN PREPARATION FOR THE TOEFL (THE PAPE – BASED)
  • BARRON’S ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
  • 1100 WORDS YOU NEED TO KNOW
  • 504 ESSENTIAL WORDS
  • TOEF READING FLASH
  • TOEFL GRAMMAR FLASH
 

29 آبان 1395

>